Revír Ostrava

Výměra pozemků určených k plnění funkcí lesa je na  tomto revíru  393 ha.

Revír Ostrava je tvořen především těmito lesními komlexy : Bělský les, Korýtko, Hůrka, Hranečník, Janová, Březí – Porubský les, Osošník, Hrábek, Plesenský les, Pláňava, Kostka a lesním komplexem Přemyšov.

Většina lesů na revíru Ostrava spadá do kategorie lesů zvláštního určení se zvýrazněnou funkcí rekreační. Výše uvedené lesní komplexy většinou přímo hraničí se zástavbou městských obvodů a poskytují jejich návštěvníkům tolik potřebný prostor pro relaxaci a odpočinek. Charakteristické pro tyto příměstské  lesy je jejich vybavení mobiliářem, jako jsou lavičky, odpadkové koše, informační tabule a altány, zpříjemňující pobyt jejich návštěvníkům.

Bělský les

Největším lesním komplexem na tomto revíru je Bělský les, který se rozkádá na ploše 160 ha, na katastru obcí Stará Bělá a Výškovice. Do vlastnictví města Ostravy patří 135 ha, zbytek tohoto lesního komplexu patří Státnímu podniku LČR a soukromým vlastníkům.

Na území Bělského lesa se nachází známé poutní místo Starobělské Lurdy s lesním pramenem a kapličkou. K tomuto poutnímu místu vede 450 metrů dlouhá Křížová cesta s čtrnácti zastaveními, vybudována v roce 2019 se sbírky dobrovolných dárců.

Dále se zde nacházejí sportovně rekreační areály, a to tak zvaný  Areál zdraví, kde se nachází běžecká dráha doplněná o cvičební prvky a hřištěm pro míčové hry. Druhým areálem s obdobnou běžeckou dráhou je miniareál za ulici Plzeňskou.

Významným cílem návštěvníků Bělského lesa bývá taktéž nově vybudovaný areál lesoparku, nacházející se na východním okraji Bělského lesa, který slouží zároveň jako výukový areál lesní školy provozované pod hlavičkou městské společnosti Ostravské městské lesy a zeleň, s.r.o.

Bělský les je významný zároveň z pohledu vodohospodářského. Značná část jeho území se nachází v ochranných pásmech podzemních zdrojů pitné vody. Prameny této vody často vyvěrají na povrch. Vřele doporučujeme návštěvníkům Bělského lesa osvěžení touto pramenitou vodou na prameništi za Kolibou.

Korýtko

Lesní komplex Korýtko se nachází V katastru Ostravy Zábřehu mezi Výškovickou ulicí, železniční tratí Ostrava Kunčice – Ostrava Poruba a údolní nivou řeky Odry. Osou celé přilehlé oblasti k tomuto lesnímu komplexu je tedy řeka Odra se svými mokřady, mrtvými rameny, tůněmi, aluviálními loukami a lužními lesy. Cílem lesního hospodaření v lesních porostech Korýtka je především vytvoření vhodného prostoru a podmínek pro každodenní rekreaci. Obyvatelům sídlištní zástavby slouží upravené stezky pro pěší a upravené prameniště.

Březí – Porubský les

Neméně významným lesním komplexem v porovnání s Bělským lesem  na tomto revíru je lesní komplex Březí, zvaný též Porubský les, který se nachází na katastrálním území Ostravy Poruby, Pustkovce, Krásného Pole a Vřesiny.

Do vlastnictví města Ostravy patří 63 ha, zbytek patří Lesům České republiky,s.p. a soukromým vlastníkům.

Jedná se o příměstské lesy vybavené hustou sítí lesních cest, stezek a pěšin, které jsou soustavně pro návštěvníky lesa upravovány.

V úžlabinách vodotečí se do dnešních dnů zachovala přirozená lesní společenstva jasanových olšin.

V roce 2019 byla v tomto lesním komplexu obnovena běžecká trať, vybudována po vzoru běžeckých tratí nacházejících se v Bělském lese, kde povrch tratě je tvořen směsí pilin a písku. Trať pro rekreační běžce je vybavena taktéž spoustou cvičebních prvků. Běžecká trať  v Porubském lese nese jméno slavného ostravského běžce Františka Ohery.

Za připomenutí jistě stojí informace, že na okraji tohoto lesního komplexu se nachází planetárium J. Palisky s hvězdárnou. Rekreační charakter zdejšího prostředí dotváří porubské letní koupaliště nacházející se na jižním okraji tohoto lesního komplexu.