Revír Bobrovníky

Výměra pozemků určených k plnění funkcí lesa je na  tomto revíru  324 ha.

Revír Bobrovníky je tvořen lesními komlexy : Bobrovnícký les, Hulvácký les, U výzkumky a lesním komplexem Hladnov.

Rovněž i na tomto revíru patří většina lesů do kategorie lesů zvláštního určení. Největším lesním komplexem na tomto revíru je Bobrovnický les.

Bobrovnický les

Bobrovnický les tvoří největší ucelený komplex lesních porostů v majetku Statutárního města Ostravy. Výměra činí 190 ha. Nachází se na k.ú. Hošťálkovice a k.ú. Bobrovníky. Území Bobrovnického lesa se naprosto odlišuje od ostatních lesních komplexů v majetku města Ostravy. Jedná se o území velmi členité. Návštěvníci mohou očekávat pěší túry náročným terénem, vedoucí porosty s pestrou směsicí lesních dřevin, a to obzvláště v nově založených porostech. Nádhernou scenérii tohoto území dotvářejí porosty prudce se svažující k řece Opavě.

Hulvácký les

Hulvácký les se nachází na katastrech Ostravy Mariánských Hor a Ostravy Nové Vsi.

Dvě vysoce frekventované silnice, a to 28. října a Plzeňská jej rozdělují na tři oddělené části. Okraje lesa jsou ohraničeny komunikacemi, oplocením ochranného pásma vodních zdrojů a železniční vlečkou. V Hulváckém lese se nachází Vodárna Nová Ves a sportovní střelnice. Oddělené části mezi ulici Plzeňskou, Klostermanovou, Novoveskou a 28. října jsou zpřístupněny stezkami pro pěší a vybaveny mobiliářem pro krátkodobou rekreaci, což výrazně mění charakter tohoto lesního komplexu až do podoby lesoparku.

Tento lesní komplex zahrnuje rovněž vodní nádrž u Novoveské ulice, které se vžil mezi Ostravany název Benátky. Tato oblast sloužila po mnoho let veřejnosti jako výletní místo.

V současné době připravuje Statutární město Ostrava rozsáhlý projekt revitalizace celého území Hulváckého kopce, včetně území tzv. Benátek. Cílem projektu je navrácení rekreačních funkcí tomuto komplexu lesa, které byly omezeny ukončením provozu městského koupaliště.