Revír Krmelín

Výměra pozemků určených k plnění funkcí lesa je na  tomto revíru  380 ha.

Revír Krmelín je tvořen lesními komlexy : Palések, Díly, Černý les, Březiny a lesním komplexem Lipiny.

V porovnání s revíry Bobrovníky a hlavně s revírem Ostrava můžeme říci, že tento revír  nachází  z pohledu návštěvnosti již mimo nejexponovanější části lesů v majetku města.

V případě revíru Krmelín se jedná o lesy v nejjižnější části lesního majetku ve vlastnictví Statutárního města Ostravy.

Palések

Největším lesním komplexem na tomto revíru je lesní komplex Palések, nacházející se na katastrálním území Stará Bělá, který má výměru pozemků určených k plnění funkcí lesa 153 hektarů. Ve střední části revíru se nachází hlídané pracoviště společnosti Synthésia Vysoké Mýto o rozloze 31 hektarů.

Z pohledu lesnického hospodaření je třeba říci, že se na tomto revíru nacházely v minulosti především smrkové monokultury, které postihla v devadesátých létech rozsáhlá kůrovcová kalamita, doprovázená ještě v létech 2008 a 2011 orkány Kyrill a Emma. V důsledku těchto událostí a v důsledku probíhajících klimatických změn, dochází v posledních létech k rozsáhlé přeměně jehličnatých porostů s výrazným zastoupením smrku na porosty listnaté, které by se měly s touto klimatickou změnou lépe vyrovnat.

Lesní komplex Palések je zajímavý z pohledu návštěvníka lesa především svou konfigurací terénu. Rovinatý terén je často střídán prudkými svahy svažujícími se k menším vodotečím z nichž nejkrásnější přírodní scenérií nám poskytuje vodní hladina zdejšího rybníka lemována okolními lesními porosty. Voda vždy hrála na tomto území významnou roli o čemž svědčí vybudované rezervoáry pitné vody, včetně malé vodárny nacházející se na severním okraji tohoto lesního komplexu.

Březiny

Jedná se o lesní komplex o výměře necelých 56 hektarů, nacházející se na katastru obce Stará Ves nad Ondřejnicí.

Zdejšími lesy prochází cyklisty velmi oblíbená cyklostezka spojující obce  Stará Ves nad Ondřejnicí a obec Trnávku, kde se cílem turistů často stává místní koupaliště.

Turisté se mohou při návštěvě Březin pokochat překrásným pohledem na zdejší soustavu  rybníků, jejichž blízké okolí  poskytuje  návštěvníkům  možnost krátkodobé relaxace v přirozeném lesním prostředí.

Rovněž i ostatní výše uvedené lesní komplexy, nabízejí svým návštěvníkům zajímavé turistické trasy a cyklistům příjemné projížďky druhově pestrými příměstskými lesy.