O společnosti

Obchodní společnost Ostravské městské lesy a zeleň, s.r.o., byla založena svým zakladatelem, tj. Statutárním městem Ostrava v roce 1992 za účelem správy lesního majetku ve vlastnictví města Ostravy a s ním spojeného výkonu funkce odborného lesního hospodáře.

Druhým pilířem, pro který byla obchodní společnost v roce 1992 založena, byla údržba veřejné zeleně na pozemcích ve vlastnictví Statutárního města Ostravy, jednotlivých městských obvodů a jím ovládaných právnických osob.

Krátce po založení obchodní společnosti dochází k rozšiřování hlavního předmětu činnosti o dřevařskou výrobu zahrnující provoz pilnice a stolárny ve Staré Bělé. Cílem otevření těchto provozů bylo zpracování méněhodnotného dříví na pásové pile a výroba mobiliáře pro potřebu vybavenosti příměstských lesů rekreačními prvky. Provoz byl v roce 2010 vhodně doplněn štípací linkou sloužící k výrobě palivového dříví.

Důležitým mezníkem v podnikatelské činnosti obchodní společnosti Ostravské městské lesy a zeleň, s.r.o., je pak závěr roku 2017, kdy se zastupitelé Statutárního města Ostravy rozhodli provést transformaci obchodní společnosti a odsouhlasili zásadní změnu struktury její podnikatelské činnosti.

K datu 1.1.2018 vstoupila tak obchodní společnost Ostravské městské lesy a zeleň, s.r.o, do tzv. režimu In – house zadávání zakázek, což znamená, že společnost od tohoto data by měla vykonávat své služby především pro Statutární město Ostravu, jím ovládané právnické osoby a jednotlivé městské obvody, a to formou přímého zadání.

V posledních létech se výrazným způsobem mění a rozšiřuje portfolio její podnikatelské činnosti, rozvíjí se její technické vybavení a posiluje se odborný personál.

V současné době je možno rozdělit předmět činnosti obchodní společnosti do těchto segmentů:

  • Lesnická činnost
  • Údržba zeleně
  • Kooperace na přípravě rozvojových projektů Statutárního města Ostravy včetně jejich realizace, a to v oblasti rozvoje zeleně a životního prostředí.
  • Dřevařská výroba
  • Lesní pedagogika
  • Zemědělská činnost
  • Produkce vánočních stromků

Smyslem vstupu obchodní společnosti do nového režimu In – house je stát se silnou komunální obchodní společnosti, poskytující Statutárnímu městu Ostrava komplexní služby v oblasti péče o veřejná prostranství, městskou zeleň, městské lesy a v neposlední řadě poskytovat edukativní výuku žákům základních škol.