Politika ISŘ

Společnost Ostravské městské lesy a zeleň, s. r. o. se hlásí ke své spoluodpovědnosti za stav lesů města Ostravy, za jejich společenskou hodnotu pro lidskou společnost i pro budoucí generace. Její činnost se řídí dle zásad této politiky, která je závazná pro všechny zaměstnance podniku:

 1. Budeme trvale respektovat sociální a ekonomické prvky trvale udržitelného rozvoje lesního hospodářství a posilovat vztahy mezi sektorem lesnictví a společností rozvíjením dialogu a vzájemného porozumění v oblasti trvale udržitelného rozvoje lesního hospodářství, úlohy lesů a lesnictví. Činnost společnosti bude realizována tak, aby minimalizovala dopady na životní prostředí vycházející z jeho činnosti, produktů a služeb.
 2. Společnost bude včasně a trvale plnit a dodržovat všechny právní předpisy – zákony, nařízení a vyhlášky v oblasti životního prostředí, bezpečnosti a hygieny práce, požární ochrany. Bude připravovat podmínky pro dodržování veškerých závazků souvisejících s ochranou životního prostředí tak, aby byly v termínu plněny požadavky legislativy. Rozvoj podniku a jeho provoz bude směrován tak, aby v jeho zájmovém území byla neustále zkvalitňována ochrana životního prostředí.
 3. Cílem naší práce je spokojenost všech našich zákazníků, což je důkazem kvality námi poskytovaných služeb. Zvyšováním kvalifikace zaměstnanců zajišťujeme kvalitu našich produktů a vytváříme podmínky pro jejich šetrný přístup k životnímu prostředí. Na zvyšování kvality a ochranu životního prostředí klademe stejný důraz jako na ostatní procesy zajišťující prosperitu společnosti.
 4. Inovačními procesy zlepšovat kvalitu a strategii lesní výroby, v rámci metodiky čistší produkce snižovat ztráty na vstupech surovin a energií, modernizovat výrobu a využití dřevní hmoty. Zkvalitňovat komplexní systém vzdělávání pracovníků k trvalému zlepšování jejich vztahu k životnímu prostředí, doplnění jejich znalostí a zkušeností v daném směru.
 5. Při své činnosti respektovat existenci svých sousedů, bez ohledu na skutečnost, zda se jedná o výrobní podnik nebo obyvatele regionu. Usilovat o odstranění nebo o minimalizaci negativních vlivů vyplývajících z naší činnosti na zaměstnance, obyvatele regionu, vytvářením systému prevence a minimalizace rizik. Trvale zlepšovat pracovní podmínky pro zaměstnance společnosti i pro zaměstnance spolupracujících firem.
 6. Obratem informovat zaměstnance, veřejnost a orgány státní správy o všech významných vlivech své činnosti na životní prostředí, včetně způsobů jejich regulace a ověřování. Spolupracovat s orgány státní správy a ostatními organizacemi při realizaci regionální a státní politiky životního prostředí.
 7. Budou přijata opatření, která zajistí, aby dodavatelé spolupracující s firmou v dané podnikatelské jednotce dodržovali environmentální normy shodné s vnitropodnikovými normami společnosti Ostravské městské lesy a zeleň, s. r. o.
 8. Jsou přijata opatření, aby bylo minimalizováno riziko vzniku havarijních situací. Tato budou průběžně doplňována a aktualizována.
 9. U zaměstnanců na všech úrovních bude prosazován smysl za odpovědnost za životní prostředí.
 10. Naši zákazníci hodnotí nejen naši dodávku zboží, ale zejména naše služby. Dodávky jsou proto vždy úplné a včasné.
 11. Dobrá kvalita provedeného díla a dodaných produktů bývá často rozhodující podmínkami k úspěchu ve výběrovém řízení.
 12. Budou přijata opatření potřebná pro zamezení znečištění, a tam, kde to není možné, budou sníženy znečišťující emise a produkce odpadů na minimum. Budou šetřeny nerostné suroviny a brány v úvahu možné čistší technologie.
 13. Neustále zdokonalovat evidenci certifikovaného dříví, případně lesních produktů od nákupu až po prodej tak, aby byl znám jejich původ.
 14. Zapojení všech pracovníků, kteří se podílejí na procesech nákupu, těžby, manipulace a prodeje dřevní suroviny, do odpovědnosti za udržování požadavků spotřebitelského řetězce dřeva.

Ing. Blahuta Vladimír – jednatel společnosti 
Ing. Tomková Jana – manažer kvality 
Ing. Šuléř Dalibor – výrobní náměstek

1. 12. 2014