Revír Ostrava-sever

Bobrovnický les

Bobrovnický les tvoří největší ucelený komplex lesních porostů v majetku Statutárního města Ostravy. Výměra činí 190 ha. Nachází se na k.ú. Hošťálkovice a k.ú. Bobrovníky. Území Bobrovnického lesa se naprosto odlišuje od ostatních lesních komplexů v majetku města Ostravy. Jedná se o území velmi členité. Návštěvníci mohou očekávat pěší túry náročným terénem, vedoucí porosty s pestrou směsicí lesních dřevin, a to obzvláště v nově založených porostech. Nádhernou scenérii tohoto území dotvářejí porosty prudce se svažující k řece Opavě.

Hulvácký les

Hulvácký les se nachází na katastrech Ostravy Mariánských Hor a Ostravy Nové Vsi.

Dvě vysoce frekventované silnice, a to 28. října a Plzeňská jej rozdělují na tři oddělené části. Okraje lesa jsou ohraničeny komunikacemi, oplocením ochranného pásma vodních zdrojů a železniční vlečkou. V Hulváckém lese se nachází Vodárna Nová Ves a sportovní střelnice. Oddělené části mezi ulici Plzeňskou, Klostermanovou, Novoveskou a 28. října jsou zpřístupněny stezkami pro pěší a vybaveny mobiliářem pro krátkodobou rekreaci, což výrazně mění charakter tohoto lesního komplexu až do podoby lesoparku.

Tento lesní komplex zahrnuje rovněž vodní nádrž u Novoveské ulice, které se vžil mezi Ostravany název Benátky. Tato oblast sloužila po mnoho let veřejnosti jako výletní místo.

V současné době připravuje Statutární město Ostrava rozsáhlý projekt revitalizace celého území Hulváckého kopce, včetně území tzv. Benátek. Cílem projektu je navrácení rekreačních funkcí tomuto komplexu lesa, které byly omezeny ukončením provozu městského koupaliště.

Březí – Porubský les

Neméně významným lesním komplexem v porovnání s Bělským lesem  na tomto revíru je lesní komplex Březí, zvaný též Porubský les, který se nachází na katastrálním území Ostravy Poruby, Pustkovce, Krásného Pole a Vřesiny.

Do vlastnictví města Ostravy patří 63 ha, zbytek patří Lesům České republiky,s.p. a soukromým vlastníkům.

Jedná se o příměstské lesy vybavené hustou sítí lesních cest, stezek a pěšin, které jsou soustavně pro návštěvníky lesa upravovány.

V úžlabinách vodotečí se do dnešních dnů zachovala přirozená lesní společenstva jasanových olšin.

V roce 2019 byla v tomto lesním komplexu obnovena běžecká trať, vybudována po vzoru běžeckých tratí nacházejících se v Bělském lese, kde povrch tratě je tvořen směsí pilin a písku. Trať pro rekreační běžce je vybavena taktéž spoustou cvičebních prvků. Běžecká trať  v Porubském lese nese jméno slavného ostravského běžce Františka Ohery.

Za připomenutí jistě stojí informace, že na okraji tohoto lesního komplexu se nachází planetárium J. Palisky s hvězdárnou. Rekreační charakter zdejšího prostředí dotváří porubské letní koupaliště nacházející se na jižním okraji tohoto lesního komplexu.

kontakt na revírníka:

  • Tomáš Šlonc – mobil: +420 736 614 725