Revír Ostrava-jih

Palések

Největším lesním komplexem na tomto revíru je lesní komplex Palések, nacházející se na katastrálním území Stará Bělá, který má výměru pozemků určených k plnění funkcí lesa 153 hektarů. Ve střední části revíru se nachází hlídané pracoviště společnosti Synthésia Vysoké Mýto o rozloze 31 hektarů.

Z pohledu lesnického hospodaření je třeba říci, že se na tomto revíru nacházely v minulosti především smrkové monokultury, které postihla v devadesátých létech rozsáhlá kůrovcová kalamita, doprovázená ještě v létech 2008 a 2011 orkány Kyrill a Emma. V důsledku těchto událostí a v důsledku probíhajících klimatických změn, dochází v posledních létech k rozsáhlé přeměně jehličnatých porostů s výrazným zastoupením smrku na porosty listnaté, které by se měly s touto klimatickou změnou lépe vyrovnat.

Lesní komplex Palések je zajímavý z pohledu návštěvníka lesa především svou konfigurací terénu. Rovinatý terén je často střídán prudkými svahy svažujícími se k menším vodotečím z nichž nejkrásnější přírodní scenérií nám poskytuje vodní hladina zdejšího rybníka lemována okolními lesními porosty. Voda vždy hrála na tomto území významnou roli o čemž svědčí vybudované rezervoáry pitné vody, včetně malé vodárny nacházející se na severním okraji tohoto lesního komplexu.

Březiny

Jedná se o lesní komplex o výměře necelých 56 hektarů, nacházející se na katastru obce Stará Ves nad Ondřejnicí.

Zdejšími lesy prochází cyklisty velmi oblíbená cyklostezka spojující obce  Stará Ves nad Ondřejnicí a obec Trnávku, kde se cílem turistů často stává místní koupaliště.

Turisté se mohou při návštěvě Březin pokochat překrásným pohledem na zdejší soustavu  rybníků, jejichž blízké okolí  poskytuje  návštěvníkům  možnost krátkodobé relaxace v přirozeném lesním prostředí.

Rovněž i ostatní výše uvedené lesní komplexy, nabízejí svým návštěvníkům zajímavé turistické trasy a cyklistům příjemné projížďky druhově pestrými příměstskými lesy.

Bělský les

Největším lesním komplexem na tomto revíru je Bělský les, který se rozkádá na ploše 160 ha, na katastru obcí Stará Bělá a Výškovice. Do vlastnictví města Ostravy patří 135 ha, zbytek tohoto lesního komplexu patří Státnímu podniku LČR a soukromým vlastníkům.

Na území Bělského lesa se nachází známé poutní místo Starobělské Lurdy s lesním pramenem a kapličkou. K tomuto poutnímu místu vede 450 metrů dlouhá Křížová cesta s čtrnácti zastaveními, vybudována v roce 2019 se sbírky dobrovolných dárců.

Dále se zde nacházejí sportovně rekreační areály, a to tak zvaný  Areál zdraví, kde se nachází běžecká dráha doplněná o cvičební prvky a hřištěm pro míčové hry. Druhým areálem s obdobnou běžeckou dráhou je miniareál za ulici Plzeňskou.

Významným cílem návštěvníků Bělského lesa bývá taktéž nově vybudovaný areál lesoparku, nacházející se na východním okraji Bělského lesa, který slouží zároveň jako výukový areál lesní školy provozované pod hlavičkou městské společnosti Ostravské městské lesy a zeleň, s.r.o.

Bělský les je významný zároveň z pohledu vodohospodářského. Značná část jeho území se nachází v ochranných pásmech podzemních zdrojů pitné vody. Prameny této vody často vyvěrají na povrch. Vřele doporučujeme návštěvníkům Bělského lesa osvěžení touto pramenitou vodou na prameništi za Kolibou.

Korýtko

Lesní komplex Korýtko se nachází V katastru Ostravy Zábřehu mezi Výškovickou ulicí, železniční tratí Ostrava Kunčice – Ostrava Poruba a údolní nivou řeky Odry. Osou celé přilehlé oblasti k tomuto lesnímu komplexu je tedy řeka Odra se svými mokřady, mrtvými rameny, tůněmi, aluviálními loukami a lužními lesy. Cílem lesního hospodaření v lesních porostech Korýtka je především vytvoření vhodného prostoru a podmínek pro každodenní rekreaci. Obyvatelům sídlištní zástavby slouží upravené stezky pro pěší a upravené prameniště.

kontakt na revírníka

  • Bc. Michal Dočkal – mobil: +420 736 614 731