Těžba obecně

Naše společnost provádí veškerou těžbu dříví v souladu s platnou legislativou  (zákon č. 289/1995 Sb. tzv. Lesní zákon), který ukládá vlastníku lesa mimo jiné i  zpracovávat nahodilou těžbu (souše, vývraty, polomy, zlomy), která má zamezit z pohledu ochrany lesa vývinu, šíření a přemnožení škodlivých organizmů – např. hmyzích škůdců (např. kůrovec).

Pokud stromy bezprostředně ohrožují bezpečnost návštěvníků lesa, je nutno je v rámci nahodilé těžby také pokácet.

Společnost zaměstnává kvalifikované dřevorubce, kteří jsou rovněž důsledně upozorňováni na šetrnost při provádění zásahu. Nicméně nelze vždy stoprocentně provést pokácení stromu bez jakéhokoli poškození okolních stromů. Vždy to záleží na mnoha okolnostech, jako je např. zapojení a hustota porostu, stanoviště, parametry stromu (objem, zda-li se jedná o listnatý či jehličnatý strom, zdravotní stav – hniloba, zavětvení, naklonění, křivost), použitá technologie, vítr, bezpečnost práce, apod.