Revír Poruba

Lesní komplex Březí, zvaný též Porubský les, se nachází na katastrálním území Poruba a hraničí s Pustkovcem, Krásným Polem a Vřesinou. Do vlastnictví Města Ostravy patří 62,62 ha, zbytek patří Lesům České republiky a soukromým vlastníkům. V úžlabinách vodotečí se do dnešních dnů zachovala přirozená lesní společenstva jasanových olšin. Lesní cesty, stezky a pěšiny jsou soustavně upravovány pro návštěvníky lesa.

Podle jména Poruba lze usoudit, že ves Poruba byla založena vykácením pralesa. Slovo porub nebo poruba podle praslovanského základu „rob“ označovalo místo, kde byly rubány (káceny) stromy. Poruba byla typickou zemědělskou vsí. Do roku 1720, kdy ji získal rod Vlčků z Dobré Zemice, vystřídala celou řadu majitelů. Les se udržel pouze na místech nevhodných pro zemědělské hospodaření, na svazích a podél potoků.

Pod revír Poruba též spadá Hulvácký les. Nachází se na katastrech Mariánské Hory a Nová Ves. Dvě vysoce frekventované silnice – ul.28.října a Plzeňská jej rozdělují na tři oddělené části. Okraje lesa jsou ohraničeny komunikacemi, oplocením ochranného pásma vodních zdrojů a železniční vlečkou. Po založení Moravské Ostravy se les v prostoru dnešních Mariánských Hor a Zábřehu stal přirozeným doplňkem městského opevnění, začal plnit obrannou funkci. Les významně přispíval k hospodaření města a jeho poddanských vsí Čertovy Lhotky (Mariánských Hor) a Nové Vsi, poskytoval stavební materiál, topivo, krmivo a stelivo pro dobytek. V 19. století dochází ke značnému úbytku lesa v souvislosti s výstavbou Vítkovických železáren. V roce 1890 zřídilo město vodárnu v Nové Vsi pod Hulváckým lesem. Po první světové válce bylo v Hulváckém lese založeno městské koupaliště. Hulvácký les se stal významným rekreačním centrem Ostravy.

Revírník: pan Tomáš Šlonc, telefon +420 736 614 725