Dotace PRV 2014-2020

Projekt: Pořízení lanového navijáku a lesní frézy

Cíl projektu: Investice do strojů a technologií využívaných v lesním hospodářství

Projekt řeší nákup lesnické techniky, neseného lanového navijáku a půdní frézy. Nákupem
uvedené lesnické techniky bude doplněno chybějící strojní vybavení, zvýší se rozsah
prováděných pracovních operací. Předpokladem je i navýšení efektivity a bezpečnosti práce
při hospodaření v lesích. Pořízená lesnická technika bude využívána i po ukončení doby
udržitelnosti projektu.

V současné době společnost zabezpečuje péči o porosty dosluhujícími mechanizmy,
popřípadě nevhodnou technikou s nízkou výkonností. Jak navijáky, tak i v případě používané
lesní frézy, se vzhledem ke stáří jedná o stroje značně zastaralé, opotřebené a vysoce
poruchové. Nová technika rozšíří vybavení, výkonnost používaných strojů a napomůže ke
zlepšení úrovně prováděných prací v lesích. Pořízení uvedené techniky umožní zmodernizovat
práce při péči o lesy a strojně doplnit technické vybavení. Pořízená technika bude agregována
do pracovní sestavy se stávajícími provozovanými traktory. Výsledkem projektu je nákup
nové, moderní techniky určené pro práce v lesích v majetku Statutárního města Ostravy.

Pořízené stroje přispějí ke snižování negativních vlivů na lesní prostředí, budou šetrnější vůči
životnímu prostředí. Nákupem techniky se zlepší výkonnost pracovních operací, zlepší se
podmínky pro obsluhu, dojde k navýšení produktivity práce a zlepšení prováděné peče o lesní
porosty.

Očekávaný přínos projektu:

  • bezpečný a spolehlivý provoz
  • podpora ekologických a přírodě šetrných technologií (lesní fréza)
  • možnost realizovat práce ve větších objemech

Lesní fréza současně s přípravou půdy před zalesněním také likviduje klest a těžební zbytky.
Tyto pak nemusí být odstraňovány pálením. Nasazení frézy tak přinese změnu v technologii
úklidu klestu. Nahrazení pálení klestu lesní frézou povede k eliminaci požárních rizik, k lokální
ochraně ovzduší a dále k ponechání biomasy spolu se živinami v lesních porostech. Nebude
tak docházet k ochuzování půdy. Dalším přínosem je podpora přirozené obnovy lesa formou
mechanické přípravy – zraňováním, při kterém jsou vytvářeny příznivé podmínky pro klíčení
semen (podpora přirozeného zmlazení).

Rozcestník